१. दि. ई. यु. चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया
१६०० (चौ. फु.) ए-विंग, ३ रा मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान ,मुंबई

२. महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळ
१३३० (चौ. फु.) ए-विंग, ३ रा मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई -२१.

 ३. मुंबई फर्स्ट
१००० (चौ. फु.) बी-विंग, ३ रा मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई -२१.

 ४. प्रथम मुंबई एज्युकेशन इनिशिएटिव्ह
२४०० (चौ. फु.) बी-विंग, ४ था मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई -२१.

५. दि महाराष्ट्र राज्य सह. बँक मर्यादित
६७९९ (चौ. फु.)    तळमजला व पहिला मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई -२१.

६. सेंट्रल कॅटर्स
३,१४७.८३ (चौ. फु.) ए-विंग, ४ था मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई -२१.

७. सीटा
२५८ (चौ. फु.) बी-विंग, ३ रा मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई -२१.