मा. श्री. शरदचंद्रजी पवार

अध्यक्ष

मा. श्री. अरुण गुजराथी

उपाध्यक्ष

मा. सौ. सुप्रिया सुळे

कार्याध्यक्ष

मा. श्री. शरद गं. काळे

सरचिटणीस

मा. श्री. हेमंत टकले

कोषाध्यक्ष

मा. श्री. फ. मुं. शिंदे

मा. श्री. द. म. सुकथनकर

मा. श्री. वसंतराव कार्लेकर

मा. श्री. दिलीप वळसे-पाटील

मा. श्री. अजित निंबाळकर

मा. श्री. बी. के. अग्रवाल

मा. श्री. अमित डहाणूकर

मा. श्री. डॉ. समीर दलवाई

मा. श्री. ना. धों. महानोर

मा. श्री. नितीन करीर (महाराष्ट्र शासन प्रतिनिधी)

अप्पर मुख्य सचिव, महसूल विभाग

मा. श्री. एन. जे. जमादार (महाराष्ट्र शासन प्रतिनिधी)

विधी सल्लागार, सहसचिव, विधी व न्याय विभाग

मा. सौ. प्रभा कुलकर्णी