List of the Public Information Officer (PIO), Assistant Public Information Officer (APIO) and Appellate Authority under Right to Information Act, 2005.

मा. श्री. अरुण गुजराथी
अपिलीय अधिकारी

जन.जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई – ४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक :
०२२-२२०४५४६०, ०२२-२२८५२३४५
फॅक्स : ०२२- २२८५२०८२
ईमेल : हा ईमेल पत्ता स्पॅमबॉट्सपासून संरक्षित केला जात आहे. ते पाहण्यासाठी तुम्हाला JavaScript सक्षम करणे आवश्यक आहे.

मा. श्री. हेमंत टकले
राज्य जन माहिती अधिकारी

जन.जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई – ४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक :
०२२-२२०४५४६०, ०२२-२२८५२३४५
फॅक्स : ०२२- २२८५२०८२
ईमेल : हा ईमेल पत्ता स्पॅमबॉट्सपासून संरक्षित केला जात आहे. ते पाहण्यासाठी तुम्हाला JavaScript सक्षम करणे आवश्यक आहे.

मा. श्री. अनिल पाझारे
राज्य जन सहाय्यक माहिती अधिकारी

जन.जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई – ४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक :
०२२-२२०४५४६०, ०२२-२२८५२३४५
फॅक्स : ०२२- २२८५२०८२
ईमेल : हा ईमेल पत्ता स्पॅमबॉट्सपासून संरक्षित केला जात आहे. ते पाहण्यासाठी तुम्हाला JavaScript सक्षम करणे आवश्यक आहे.